تلفن : 2155680696-98+ و 2155680678-98+

فکس : 2155680957-98+

ایمیل : info@riceonline.ir

دفتر مرکزی : تهران – جوادیه – خیابان اکبری – کوچه 121 – پلاک 12

کد پستی : 1365775311

سامانه هوشمند ارسال و دریافت پیامک : 982155680696+